Xidmətlər
Buraxılış-sazlama və rejim-sazlama işləri
Buraxılış-sazlama və rejim-sazlama işləri

 

Qaz qurğularının faydalı iş əmsallarının işçi diapazonunda layihə (pasport) göstəricilərinə uyğunluğuna nail olunması üçün buraxılış-sazlama və rejim-sazlama işləri həyata keçirilir.

•  Xüsusi cihazlar vasitəsi ilə qaz avadanlıqlarının tüstü bacasında olan qazlar analiz edilir.

İstifadə olunan avadanlıq: Testo 300

•  Yerinə yetirilmiş işlərə uyğun olaraq buraxılış-sazlama və rejim-sazlamaya dair yekun akt verilir.